Criteria

Criteria DDMA E-mail Awards

  • E-mail Campagne Award 2019
  • E-mail Professional Award 2019

Criteria E-mail Campagne 

1. Hoe effectief is de e-mail campagne?

Toelichting: De jury kijkt of de campagne doelstellingen die staan genoemd onder 2c. behaald zijn (de effectiviteit van de campagne). In alle gevallen wordt dit gerelateerd aan de inspanning die er tegenover stond (de efficiency van de campagne). Hierbij kijken we kritisch naar inzet en efficiëntie van het budget, inzet van personeel en kosten per lead of contact. Ook wordt gekeken naar de flow tussen de uiting en de landing page in relatie tot het doel wat men voor ogen had.

Op deze manier kan de jury een eerlijke en gebalanceerde vergelijking maken tussen grotere campagnes met een hoog budget enerzijds en kleinere campagnes die in absolute zin wellicht minder opbrengen maar wel buitengewoon efficiënt kunnen zijn anderzijds.

2. In hoeverre is e-mail een onderdeel van de communicatiestrategie?

Toelichting: Is het kanaal e-mail in de campagne opgenomen als onderdeel van een cross mediale strategie, of is het een stand alone kanaal? Welke rol speelt emailmarketing in de totale online communicatiemix van de organisatie?'

3. Wat is de bijdrage van het kanaal e-mail aan de campagne?

Toelichting: Zijn de bijdragen van de resultaten van e-mail aan het totaalresultaat substantieel? Zou de case succesvol zijn geweest als het kanaal e-mail niet was ingezet?

4. Hoe klantgericht en gebruiksvriendelijk is de campagne?

Toelichting: Ze jury kijkt naar de gebruiksvriendelijkheid en usability van de e-mail campagne en bijbehorende pagina’s en formulieren. Ook wegen het gebruik van interessante, vernieuwende, klantgerichte functionaliteiten mee voor het eindoordeel.

5. Hoe creatief is de campagne in tekst en beeld?

Toelichting: De jury beoordeelt het gehele concept (in relatie met de te behalen doelstelling). Oftewel, de keuzes die zijn gemaakt op het gebied van look & feel en tone of voice ten aanzien van de gepercipieerde ervaring bij de ontvanger

6. Hoe wordt de database ingezet?

Toelichting: De jury kijkt naar de mate en wijze waarop gegevens uit de database zijn ingezet ten behoeve van personalisatie en/of segmentatie. En of er een koppeling is gemaakt met andere databases waarin klantcontact/ of gegevens over gebruik worden bijgehouden. (Vanzelfsprekend is permissie van de ontvanger een vereiste!)

7. Hoe vernieuwend is de campagne?

Toelichting: De jury kijkt hierin hoeverre de e-mail campagne innovatief is, buiten de gebaande paden treedt en gebruik maakt van vernieuwende elementen.

8. Welke activiteiten zijn uitgevoerd ten behoeve van respons-optimalisatie?

Toelichting: De jury is benieuwd naar de uitgevoerde (commerciële en/of klantgerichte) testen en de onderbouwing van de daaruit voortkomende conclusies. Welke impact hebben de uitkomsten gehad op het verdere verloop van de campagne?

9. Welke learnings zijn opgedaan bij het uitvoeren van de campagne?

Toelichting: Wat zijn de belangrijkste learnings die zijn getrokken uit de campagne die impact gaan hebben op volgende campagnes. Wat zou je herhalen en wat zou je niet meer doen. En waarom?

10. Wat is de kwaliteit van de casebeschrijving?

Toelichting: De jury bekijkt of de beschrijving van de case duidelijk, helder, en compact is. Zijn de resultaten goed en logisch weergegeven, in goed Nederlands geschreven, en roept de beschrijving geen vragen op.

Criteria E-mail Professional

1. De visie van de E-mail Professional op de inzet van het kanaal e-mailmarketing

Wat is de visie op e-mailmarketing binnen de eigen organisatie en binnen de communicatiemix? En welke rol speelt de E-mail Professional zelf in de totstandkoming van deze visie? Wat is de visie op e-mailmarketing (buiten de organisatie) nu en in de komende jaren? Wat is de vertaling van de toekomstvisie op de persoonlijke situatie? Welke rol gaat de E-mail Professional zelf spelen in de komende periode en voorziet hij/zij een grotere rol voor zichzelf?

2. Vertaling van visie naar e-mailplan

Hoe is de visie omgezet in een concreet actieplan? Wat zijn hierin de belangrijkste speerpunten? Welke randvoorwaarden moesten er ingevuld worden om de noodzakelijke veranderingen te realiseren (organisatie/budget, bemensing, cultuur, etc.)?

3. Realisatie en resultaten

Wat zijn de belangrijkste doelstellingen / KPI’s? Welke resultaten zijn er het afgelopen jaar behaald? Wat is gedaan met geld en tijd en wat heeft dit opgeleverd in termen van sales/loyalty, omzet, database groei, etc.? Welke rol heeft de E-mail Professional gespeeld om de resultaten te behalen? Wat waren de belangrijkste drempels die overwonnen moesten worden om tot de resultaten te komen en hoe is dat opgelost?

4. De persoon

Hoe positioneert de E-mail Professional zich in de organisatie? Hoe ziet het team eruit waarin de persoon functioneert: is hij/zij alleen, of onderdeel van een groter geheel? Deelt de E-mail Professional zijn/haar kennis ook buiten de organisatie? Waar buiten de organisatie heeft hij/zij gepubliceerd over het vak? Is de E-mail Professional in staat het vakgebied het komende jaar goed te vertegenwoordigen?

5. Kwaliteit van de beschrijving

Is de gegeven beschrijving duidelijk en helder, zijn de resultaten goed weergegeven en onderbouwd en roept de beschrijving geen vragen op?